اعضای کمیته اجرایی

دکتر حامد حسين زاده عضو كميته اجرايي
دکتر محرم بهرام خو عضو كميته اجرايي
دکتر بهزاد زنجانی نژاد عضو كميته اجرايي
دکتر مريم حسين زاده عضو کمیته اجرایی
دکتر عباس راعی تبار عضو كميته اجرايي
دکتر ابوالحسن خدادادپور عضو كميته اجرايي

آخرین مهلت ثبت نام

آخرین مهلت ارسال مقالات

اعلام نتایج داوری مقالات

تاریخ برگزاری کنفرانس