مدارک کنفرانس شامل (گواهی پذیرش و سی دی مجموعه مقالات) در روز شنبه به تاریخ یکم خرداد ماه ۱۴۰۰ به آدرس پستی شرکت کنندگان ارسال می گردد.

http://nccse.ir/wp-content/uploads/2021/05/post.jpg