چاپ مقالات پذیرفته در مجله علمی تخصصی

قابل توجه نویسندگان مقالات با توجه به تفاهم صورت گرفته با دبیرخانه مجله فصلنامه علمی پژوهش در علوم پایه و علوم مهندسی کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس (بدون داوری مجدد و با ۳۰% تخفیف هزینه چاپ) قابلیت چاپ در این مجله را دارند. نام مجله:فصلنامه علمی پژوهش در علوم پایه و علوم مهندسی صاحب […]